Na czym polega lokata wspólna?

Artykuł sponsorowany Sentono
Lokata wspólna to lokata zakładana przez kilka osób fizycznych. Warto dowiedzieć się, jakie mają oni prawa do pieniędzy zebranych na lokacie. Szczególnie wtedy, gdy dojdzie do śmierci jednego z współwłaścicieli.

Na czym polega lokata wspólna?
Bardzo często małżonkowie decydują się na założenie wspólnego konta lub lokaty. Zgodnie z regulacjami prawnymi konto lub lokata bankowa mogą być założone wspólnie także przez osoby nie będące małżeństwem. Sprawdźmy zatem, jakie prawa mają współwłaściciele lokaty bankowej.

Kwestię współwłasności lokat bankowych reguluje ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe. Art. 49 ust. 2 i 3 powyższej ustawy informuje, że banki mogą prowadzić na rzecz między innymi osób fizycznych rachunki rozliczeniowe, rachunki lokat terminowych oraz rachunki oszczędnościowe. Z kolei art. 51 powoływanej ustawy jasno stwierdza, że bank może prowadzić rachunek dla kilku osób fizycznych. Ustawa nie precyzuje, że osoby te muszą być spokrewnione. Nie ma też obostrzeń, że współposiadacze lokaty bankowej muszą pozostawać w związku małżeńskim. O ile więc wewnętrzne regulacje banku nie mówią inaczej, to lokata bankowa może być założona wspólnie dla kilku osób fizycznych nie będących małżeństwem. O ile wewnętrzne przepisy banku nie mówią inaczej, to możliwe jest rozwiązanie, w którym lokata zostanie założona wspólnie przez matkę i córkę.

Wspólny dostęp do pieniędzy

Współposiadacze lokaty bankowej mają wspólny dostęp do pieniędzy. Oznacza to, że każdy z nich może samodzielnie dokonywać rozwiązania umowy lokaty, także przed terminem, bez pisemnej zgody drugiego właściciela. Kwestia współwłasności jest więc oparta na dużym wzajemnym zaufaniu między współwłaścicielami lokaty bankowej.

Czy każda lokata bankowa może być wspólna?

Na rynku dostepnych jest bardzo wiele różnych lokat i konieczne jest zapoznanie się ze szczegółami konkretnej oferty lokaty. To, czy dostępne na rynku lokaty bankowe mogą być wspólne regulują bezpośrednio przepisy danego banku. Większość lokat zakładanych w oddziałach banków może mieć kilku współwłaścicieli (zgodnie z par. 51 ustawy Prawo bankowe). Jednak są takie formy lokat, które mogą być zakładane wyłącznie indywidualnie. Obecnie na rynku finansowym jest bardzo szeroka oferta lokat zakładanych online. Lokaty bankowe tego typu są zakładane indywidualnie, gdyż dostępy elektroniczne do systemu bankowego klient ma także nadawane indywidualnie.

Lokata wspólna a śmierć jednego ze współposiadaczy

Lokata bankowa została założona jako lokata wspólna? Czyli współposiadacze lokaty mają dostęp do pieniędzy. Ale należy pamiętać, że dostęp ten jest nieograniczony za życia współposiadaczy. Jeśli jeden z nich umrze, a bank zdobędzie informację na ten temat, drugi współposiadacz najprawdopodobniej nie będzie mógł skorzystać z całości zgromadzonych na lokacie środków. Większość banków w przypadku śmierci jednego ze współposiadaczy blokuje „jego” część pieniędzy (proporcjonalną do ilości współwłaścicieli, najczęściej 50%) do czasu uzyskania prawomocnego postanowienia o nabyciu spadku.

Niektóre banki stosują w takich sytuacjach regulacje, zgodnie z którymi w przypadku śmierci jednego współposiadacza, rachunek lokaty terminowej automatycznie zostaje przekształcony na rachunek indywidualny, dzięki czemu drugi współposiadacz może z niego bez ograniczeń korzystać.

Jeśli chcemy zabezpieczyć zgromadzone na lokacie bankowej oszczędności na wypadek naszej śmierci, to dobrze jest podczas zakładania lokaty złożyć dodatkowy dokument: dyspozycję na wypadek śmierci. Jednak taką dyspozycję możemy złożyć tylko przy rachunkach indywidualnych. Kwestię tę reguluje art. 56 przytoczonej na wstępie ustawy Prawo bankowe, zgodnie z którym dyspozycja na wypadek śmierci może być złożona do rachunków oszczędnościowych, rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych i do rachunków lokat terminowych, za wyjątkiem rachunków prowadzonych wspólnie oraz rachunków osób małoletnich i ubezwłasnowolnionych.

Z powyższego wynika, że jeżeli chcemy mieć pewność, że w takiej sytuacji zaoszczędzone przez nas pieniądze trafią do konkretnej osoby, to lepiej jest założyć lokatę bankową indywidualnie oraz podpisać do tej lokaty dyspozycję na wypadek śmierci.

Dodaj ogłoszenie